Regulamin konkursu "Stwórz nazwę świecy i wygraj egzotyczny zestaw produktów"

Regulamin konkursu "Stwórz nazwę świecy i wygraj egzotyczny zestaw produktów"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Stwórz nazwę świecy i wygraj egzotyczny zestaw produktów”
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs odbywa się w dniach 19.08.2021 – 26.08.2021 r.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Instagram ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu ponosi Organizator.
 5. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w biogramie profilu.

 

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest BISPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie 573, 37-100 Łańcut, NIP: 8150006310, REGON: 690265959 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000261122, nr BDO 000019808, kapitał zakładowy: 12.000.000,00 PLN. (zwany dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające konto na Instagramie, które zgłoszą swój udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią̨ Regulaminu i zaakceptował warunki Konkursu w nim określone, jak również zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie postanowień, w tym w zakresie spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie. Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje jego regulamin. Laureaci Konkursu przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do stworzonej w ramach konkursu nazwy oraz prawo do wystąpienia o udzielenie i uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy obejmujący nazwę zgłoszoną w ramach konkursu
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Instagram. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie na Instagramie pod postem konkursowym dodanym przez Organizatora, wpisu w ramach wykonania zadania konkursowego zgodnego z jego poleceniem. Zadanie konkursowe brzmi: „Stwórz nazwę świecy i wygraj egzotyczny zestaw produktów”.
 2. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom poprzez post na Fanpage’u Organizatora, opublikowany w dniu rozpoczęcia Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”).
 3. Pod uwagę będą brane komentarze zamieszczone do godziny 23:59:59 w dniu zakończenia konkursu.
 4. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do 4 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Komisja konkursowa podda ocenie wszystkie zamieszczone odpowiedzi pod postem konkursowym.

  Komisja dokona oceny na podstawie następujących kryteriów:
  1. zgodność odpowiedzi z Regulaminem konkursu (kryteria TAK/NIE)
  2. kreatywność (w skali 0-5 punktów)
  3. nawiązanie nazwy do wyglądu świecy (w skali 0-5 punktów)

Nazwy kont trzech zwycięskich uczestników zostaną opublikowane w formie posta na Fanpage’u  https://www.instagram.com/bispol_candles/

 1. Trzech autorów zwycięskich odpowiedzi (dalej Laureaci) otrzyma następujące nagrody

  I. Nagrody rzeczowe:

Zestaw świec o równowartości  72,19 zł brutto [stan na 06.08.2021]

- snd99-71

https://www.sklep.bispol.pl/products/duza-swieca-owoce-tropikalne-w-szkle-z-wieczkiem-snd99-71-pl-9446 [cena na dzień 06.08.2021- 27,99zł]

-sn71-71

https://www.sklep.bispol.pl/products/swieca-zapachowa-w-szkle-tropikalne-owoce-sn71-71-pl-1787 [cena na dzień 06.08.2021- 6,99 zł]

-sn72s-20

https://www.sklep.bispol.pl/products/swieca-zapachowa-tropikal-w-prostym-szkle-z-wzorem-sn72s-20-pl-1840 [cena na dzień 06.08.2021- 6,69 zł]

-p15-71

https://www.sklep.bispol.pl/products/podgrzewacze-zapachowe-owoce-tropikalne-p15-71-pl-1792 [cena na dzień 06.08.2021 - 2,85 zł]

 -p15-274

https://www.sklep.bispol.pl/products/podgrzewacze-zapachowe-tropikalna-wyspa-p15-274-pl-1844

[cena na dzień 06.08.2021- 2,85 zł]

-wz40-2-71

https://www.sklep.bispol.pl/products/wosk-do-kominka-owoce-tropikalne-wz40-2-71-pl-1827 [cena na dzień 06.08.2021 - 5,19 zł]

-snw80-1-316

https://www.sklep.bispol.pl/products/swieca-zapachowa-w-karbowanym-szkle-pomaranczowy-mango-kokos-snw80-1-316-pl-9636 [cena na dzień 06.08.2021- 8,39 zł]

-dz45-63

https://www.sklep.bispol.pl/products/dyfuzor-zapachowy-pomarancza-dz45-63-pl-1809 [cena na dzień 06.08.2021- 8,39 zł]

-p15-321

https://www.sklep.bispol.pl/products/podgrzewacze-zapachowe-kwiatowa-wyspa-p15-321-pl-9641 [cena na dzień 06.08.2021- 2,85 zł]


II. Nagrodę pieniężną w wysokość i 10% wartości nagrody rzeczowej, celem zapłaty podatku od tej nagrody.

Przekazanie nagrody rzeczowej nastąpi w terminie do 14 dni od momentu wyłonienia zwycięzców konkursu. Nagrody rzeczowe zostaną̨ wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Laureata  w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6 poniżej.

W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wydania Uczestnikowi innej nagrody rzeczowej, o równoważnej wartości.

 1. Warunkiem wydania Nagrody rzeczowej jest wysłanie przez Zwycięzców za pośrednictwem portalu Instagram wiadomości prywatnej do konta Bispol Candles, na którym pojawił się dany Post Konkursowy. W treści wiadomości należy wpisać dane teleadresowe zwycięzcy: imię, nazwisko, adres do przesłania nagrody oraz opcjonalnie numer telefonu kontaktowego w celu ułatwienia kontaktu przez przedstawicieli operatorów pocztowych. Ponadto w treści wiadomości Uczestnik powinien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, np. w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie prowadzonym pod nazwą: „Stwórz zapach świecy i wygraj egzotyczny zestaw produktów”, w celu realizacji prawa do Nagrody, w tym przesłania nagrody.
 2. Organizator informuje, iż w razie braku otrzymania danych do wysyłki w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu, prawo do nagrody wygasa (nagroda nie zostanie przesłana). W przypadku nieodebrania przesyłki Organizator nie jest zobowiązany do jej ponownej wysyłki. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem, naruszają zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje albo godzą w dobra osobiste Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BISPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie (zwana dalej: Administratorem).Z Administratorem można skontaktować się listownie: Głuchów 573, PL 37-100 Łańcut, e-mailowo: bispol@bispol.pl oraz telefonicznie: +48 /17/ 2250760.
 2. W przypadku podania przez Państwa danych osobowych Administratorowi będą one przetwarzane w celu:
  1. realizacji Konkursu, w szczególności wydania nagród, rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  2. realizacji uzasadnionych interesów Administratora (występowania z roszczeniami, obrony przed roszczeniami).
 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

- art. 6 ust. 1 lit. a) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody],

- art. 6 ust. 1 lit. f) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów],

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej także RODO.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- organy administracji publicznej (w szczególności urzędy skarbowe, organy kontroli skarbowej),

- organy uprawnione do kontroli działalności Administratora,

- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi obejmujące pomoc prawną (radcowie prawni lub adwokaci),

- audytorzy Administratora,

- operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A., firmy kurierskie),

Dane osobowe będą przekazywane odpowiednim odbiorcom wyłącznie w przypadkach, gdy będzie to niezbędne, będzie miało oparcie w przepisach prawa i tylko w takim zakresie jaki będzie w danym przypadku uzasadniony.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody – gdy Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO,
  2. przez okres niezbędny do realizacji czynności wydania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji oraz dalej przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące liczone od końca roku, w którym nastąpi: - przedawnienie Państwa roszczeń wobec Administratora, - przedawnienie roszczeń Administratora wobec Państwa, - przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później;
  3. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator będzie nadal uprawniony do przetwarzania danych pomimo jego wniesienia – do czasu ustania uprawnienia Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w ust.5 lit. b) powyżej.
 2. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 3. W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, w każdej formie (w szczególności pisemnie, e-mailem, telefonicznie). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu realizacji prawa do Nagrody. W przypadku niepodania danych nie istnieje aktualnie możliwość realizacji prawa do nagrody.
 6. Dalsze szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem.

W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych na tej podstawie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej sklep@bispol.pl lub drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź w przypadku reklamacji składanych na piśmie, chyba że Uczestnik zażąda udzielenie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o wynikach rozpatrzenia.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

ZASTRZEŻENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych osobowych podanych przez Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu Uczestnika, który naruszył Regulamin.
 3. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z winy dostawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
 2. Na Organizatorze tj. BISPOL Sp. z o.o. jako płatniku będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz obowiązek przesłania rocznej deklaracji PIT 8 AR.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin do pobrania